Corporate Finance

Inom Corporate Finance erbjuder vi en skräddarsydd rådgivning i samband med börsintroduktioner, nyemissioner, M&A, omvända förvärv, värderingar, företagsobligationer, brygglån och annan lånefinansiering.

Equity Capital Markets

Inom Equity Capital Markets (ECM) bistår vi med att genomföra privata och publika kapitalmarknadstransaktioner. Vi har betydande erfarenhet från noteringar på olika marknadsplatser samt privata och publika anskaffningar. Vår mångsidiga erfarenhet, ett väl fungerande nationellt och internationellt nätverk och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i transaktionen samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.
Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet ECM:

• Börsintroduktioner
• Riktade nyemissioner
• Företrädesemissioner
• Private Placements
• Aktieåterköp och inlösenprogram
• Block Trades

Mergers and Acquisitions

Vare sig våra kunder planerar förvärv, fusion eller avyttring fokuserar Partner Fondkommission på att göra processen så smidig och effektiv som möjligt. Vi hjälper våra kunder både på sälj- och köpsidan med fokus på den nordiska marknaden. Kunden förväntar sig en lönsam affär med rätt motpart och det har vi tagit fasta på. Tack vare mångsidig erfarenhet i branschen, ett väl fungerande nationellt och internationellt kontaktnät och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i affären samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet M&A:

Företagsförvärv

Inom M&A hjälper vi våra kunder genom hela förvärvsprocessen, från screening och strategisk planering till förhandling och genomförande av förvärvet. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och målsättningar, och skapar därefter en skräddarsydd strategi för varje enskilt förvärv.

Vi hjälper våra kunder med identifiering av lämpliga målbolag, koordinering av due diligence, värdering av målbolag, finansiell analys samt förhandling med säljare och andra intressenter.

Företagsöverlåtelser

Vi anser att välplanerade ägarskiften underlättar för samtliga parter då det ofta skapar högsta möjliga försäljningsvärde och innebär även en trygghet för företagets intressenter och anställda.

Vi agerar rådgivare genom hela transaktionsprocessen, från start till mål. Vi bistår bland annat med upprättande av marknadsföringsmaterial, finansiell analys, kontakt med potentiella köpare, utvärdering av bud och stöd vid förhandlingar genom en strukturerad försäljningsprocess.

Fusioner, publika bud och utköp

Att genomföra en fusion eller ett offentligt uppköpserbjudande kan vara en omfattande och tidskrävande process. Vi som erfaren rådgivare kan finnas till hands för att navigera genom projektet och säkerställa att processen genomförs effektivt och med ett framgångsrikt utfall.Vi erbjuder en hög nivå av expertis och erfarenhet inom alla delar av processen, från strategisk planering till genomförande och integration. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter kundens unika mål och behov.

Omstruktureringar och utdelningar

Vi stödjer företag med ett brett utbud av M&A-lösningar för organisationer i olika situationer över hela spektrumet av ett bolags livscykel. Vi erbjuder värdebaserade lösningar som passar kundens tidplan och har erfarenhet av att hantera utmanande situationer som involverar en bred grupp av intressenter samt har ett beprövat track-record av att leverera goda resultat.

Omvända förvärv

Vi erbjuder rådgivning vid omvända förvärv för att hjälpa bolag att navigera genom denna komplexa process. Vårt team av erfarna rådgivare besitter en gedigen erfarenhet och kan tillhandahålla en heltäckande lösning, vilket bland annat inkluderar projektledning, värdering och förhandling med intressenter. Vi samarbetar nära med våra kunder för att säkerställa att deras strategiska mål uppnås och att de erhåller maximalt värde från transaktionen.

Debt Capital Markets

Inom Debt Capital Markets (DCM) har vi betydande erfarenhet från företagsobligationer, konvertibler och annan lånefinansiering. Vår mångsidiga erfarenhet, ett väl fungerande nationellt och internationellt nätverk och genom att samordna alla inblandade parter möjliggör vi för våra kunder att fokusera på det centrala i transaktionen samtidigt som de har tid till sin dagliga verksamhet.

• Företagsobligationer
• Konvertibla skuldebrev
• Bryggfinansiering
• Projekt- och infrastrukturskuld
• Annan lånefinansiering

Annan finansiell rådgivning

Som en del av ECM- eller M&A-uppdrag utför vi normalt många olika delmoment såsom värderingar, strategisk rådgivning samt rådgivning beträffande kapitalstrukturer. Dessa tjänster kan också utföras som separata uppdrag. Som en oberoende aktör, fristående från banker och revisionsbolag har vi en särskild funktion att fylla inom dessa områden. Precis som vid utförandet av andra tjänster strävar vi efter att ta ett helhetsansvar för processen och ta så lite av kundens resurser som möjligt i anspråk.
Följande tjänster erbjuds inom verksamhetsområdet Rådgivning:

• Strategisk rådgivning
• Värderingsutlåtanden och Fairness Opinions

Värderingsutlåtanden utgör en betydande parameter vid flera olika transaktioner, till exempel vid offentliga uppköpserbjudanden, fusioner och företagsöverlåtelser. Vi har god kunskap inom en rad olika värderingsmetoder och idag används våra värderingsutlåtanden eller fairness opinions bland annat av företagsledningar, styrelser och större aktieägare.

• Incitamentsprogram
• Rådgivning beträffande ägar- och kapitalstruktur
• Utformning av incitamentsprogram inklusive aktier, konvertibler och optioner