Om Partner Fondkommission

Home GDPR

Partner Fondkommission värnar om Din personliga integritet. Det är därför viktigt för oss att Du som kund (fortsättningsvis även kallad ”registrerad”) har förtroende för Partner Fondkommissions behandling avseende personuppgifter samt känner Dig trygg med att en sådan behandling sker i enlighet med gällande rätt.

Denna sida innehåller allmän information om Partner Fondkommissions behandling av personuppgifter, principer för sådan behandling samt skyldigheter gentemot Dig som registrerad. Partner Fondkommission kommer ytterligare att inför en ny personuppgiftsbehandling förse Dig som kund med ytterligare information avseende just den specifika behandlingen.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift utgör i princip all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet. En personuppgift kan därmed exempelvis vara ett namn, personnummer, telefonnummer eller depånummer.

Vad utgör en behandling av en personuppgift?
En behandling avser i princip alla slags åtgärder som kan vidtas med personuppgifter. En behandling kan därmed exempelvis vara en insamling, registrering, organisering, lagring, kopiering eller bearbetning.

Principer vid behandling
Partner Fondkommissions behandling av personuppgifter kommer alltid att ske i förenlighet med de principer som fastställs i gällande rätt. Detta innebär bland annat att personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt samt att uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Därtill ska uppgifterna vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade samt inte förvaras på ett sätt som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifterna ska därtill behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för Dina personuppgifter, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling samt mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Rättslig grund för behandling 
Enligt gällande rätt krävs att det för varje behandling av en personuppgift föreligger minst en rättslig grund. För Partner Fondkommission är det främst fyra rättsliga grunder som aktualiseras. Dessa utgörs av samtycke, avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat intresse.

  • Samtycke – Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke kostnadsfritt vid varje given tidpunkt.
  • Avtal – När det är nödvändigt att behandla en personuppgift dels för att fullgöra ett avtal med den registrerade, dels för att på den registrerades begäran vidta åtgärder innan ett avtal träffas.
  • Rättslig förpliktelse – Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Partner Fondkommission enligt EU-rättslig eller nationell rätt.
  • Berättigat intresse – Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Partner Fondkommission eller en tredje parts berättigade intressen. För att utgöra ett berättigat intresse krävs att en intresseavvägning utförs, enligt vilken aktuella intressen anses väga tyngre än den registrerades intresse av skydd för sina personuppgifter.

Dina personuppgifter från eller till någon annan än den Dig som enskild
Partner Fondkommission kan komma att inhämta personuppgift från, och lämna personuppgift till, en tredje part såsom exempelvis kreditupplysningsinstitut, myndigheter och handelsplatser. I samband med en sådan behandling kommer Du att informeras om vilka tredje parter informationen kan komma att överlämnas till eller inhämtas från.

Vid överföring till tredje land 
Om Partner Fondkommission avser att överföra personuppgifter till ett tredje land kommer Du att erhålla information om detta samt behöva lämna ett samtycke till att en sådan behandling sker. Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke kostnadsfritt vid varje given tidpunkt.

Säkerhetsåtgärder
I mån om att säkerställa ett skydd för Din personliga integritet har Partner Fondkommission utarbetat och fastställt interna riktlinjer och rutiner. Lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas löpande för att skydda Dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstöring, obehörigt röjande och liknande.

Personuppgiftsansvarig
Partner Fondkommission AB är personuppgiftsansvarig. För ytterligare information om vilka personuppgifter hos Partner Fondkommission som behandlas om Dig, kan en begäran om sådan information inges skriftligen till nedanstående adress. En hantering av Din begäran kommer att äga rum utan onödigt dröjsmål och senast en månad efter mottagande av en sådan begäran. Nedan angiven adress är även tillgänglig för övrig information i form av exempelvis rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter.

Partner Fondkommission AB
Att: GDPR
Lilla Nygatan 2
411 09 Göteborg

Klagomål
Vid synpunkter på Partner Fondkommissions hantering av Dina personuppgifter kan Du vända dig till Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige avseende behandling av personuppgifter. Ytterligare information kan även erhållas genom att besöka www.datainspektionen.se.