Legal information

Bolagsstyrning

Säte
Partner Fondkommisson AB, 556737-7121 har sitt säte i Göteborgs kommun.

Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Styrelsen
Partner Fondkommissions styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. I styrelsen är två ledamöter oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ägare.
Bolaget har antagit en policy angående lämplighetsbedömningar i samband med rekrytering av styrelseledamöter samt utseende av VD. Vid tillsättning av styrelseledamöter beaktar Partner Fondkommission, erfarenhet, kunskap, utbildnings- och yrkesbakgrund.

Internkontroll
Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets riskorganisation och att verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Detta säkerställs genom tre funktioner – oberoende granskning, övervakning och kontroll samt risk och regelefterlevnad. Styrelsen har risk- och compliance-funktionerna, externa revisorer samt internrevision till sitt förfogande för att kontrollera att utfärdade riktlinjer och gällande lagstiftning efterlevs.

VD och företagsledning
VD i Partner Fondkommission är Torben Oskarsson. Enligt VD-instruktionen leder verkställande direktören verksamheten i enlighet med antagna riktlinjer och anvisningar. VD håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagens finansiella ställning och utveckling.

Revisorer
Peter Sott är bolagets revisor. Sott är auktoriserad revisor från PwC.

Tillstånd

I enlighet med 2 kap. 1 § 1, 2 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”) har finansinspektionen givit Partner Fondkommission AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av:

  • Mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap 1 § 1 VML
  • Utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML
  • Lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML,
  • Placera finansiella instrument utan fast åtagande, 2 kap. 1 § 7 VML
  • Som ett led i rörelsen förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML
  • Som ett led i rörelsen lämna råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, 2 kap. 2 § 3 VML
  • Som ett led i rörelsen utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, 2 kap. 2 § 5 VML
  • Bedriva annan sidoverksamhet, 2 kap. 3 § VML, bestående av uppdrag som Certified Advisor

Periodisk information gällande kapitaltäckning (Belopp i TSEK)

Kapitalbas 2023-09-30

Kärnprimärkapital 5 864
Övrigt primärkapital -
Supplementärkapital -
Total kapitalbas 5 864

Kapitalkrav

Permanent kapitalkrav 1 517
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 4 877
K-Faktor krav 27
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 4 877

Kapitalrelationer

Kärnprimärkapitalrelation 120 %
Primärkapitalrelation 120 %
Total kapitalrelation 120 %
Totalt kapitalkrav inkl. buffert och Pelare 2 5 542
Överskottskapital 987

Uppgifter om likviditet: (avser rapportdag enligt ovan)

Nedan beskrivs Partner Fondkommissions likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS2014:12).

Partner Fondkommissions verksamhet finansieras med egna medel. För likviditetsrisker har styrelsen i Partner Fondkommission beslutat om en risktolerans innebärande att bolaget vid varje tillfälle skall ha likvida medel (likviditetsreserv) motsvarande de skulder som förfaller under den kommande månaden. Partner Fondkommission hade per rapportdagen en likviditetsreserv (bestående av bankmedel, tillgängliga inom en dag > 2,0 mkr. Och kortfristiga fordringar > 0,5 mkr Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) > 10.

Allmänna rättigheter för kund

En kund hos Partner Fondkommission har rättigheter avseende behandling av dennes personuppgifter. Dessa rättigheter följer av gällande rätt i mån om att skydda den enskildes personliga integritet. Som kund hos Partner Fondkommission (även kallad registrerad) har Du i allmänhet rättigheter i form av:

Rätten till information – Rätt att få information om när Dina personuppgifter behandlas. Sådan informationsrättighet har Du både när Partner Fondkommission samlar in Dina personuppgifter samt vid en begäran av information från Partner Fondkommission. Undantag från informationsskyldighet vid insamlande föreligger om och i den mån Partner Fondkommission redan förfogar över informationen, tillhandahållandet av informationen skulle vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning, om erhållande eller utlämnande av informationen uttryckligen följer av EU-rätt eller nationell rätt samt om informationen måste förbli konfidentiell till följd av tystnadsplikt enligt EU-rätt eller nationell rätt.

Rätten att få tillgång till information – Rätt att få veta om Dina personuppgifter behandlas hos Partner Fondkommission.

Rätten till rättelse – Rätt att som registrerad vända Dig till Partner Fondkommission och få felaktiga, ofullständiga eller otillräckliga personuppgifter rättade.

Rätten till radering – Rätt att som registrerad vända Dig till Partner Fondkommission och begära att Dina personuppgifter raderas. Även kallat rätten att ”bli glömd”.

Rätten till begränsning av behandling – Rätt att kräva att behandling av Dina personuppgifter begränsas.

Rätten till dataportabilitet – Rätt att få ut Dina personuppgifter och överföra till annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten föreligger när Dina personuppgifter behandlas med stöd av en rättslig grund i form av samtycke eller avtal.

Rätten att invända – Rätt att göra invändningar mot Partner Fondkommissions behandling av Dina personuppgifter i vissa fall, bland annat om behandlingen sker med stöd av berättigat intresse som rättslig grund. Det rättsliga grunden kallad berättigat intresse innebär att Partner Fondkommission efter en intresseavvägning har bedömt att behandlingen av Dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Partner Fondkommissions eller en tredje parts berättigade intressen.

Rättigheter vid automatiserade beslut – Rätt att vid användande av automatiserat beslutsfattande bli informerad om hur Dina personuppgifter kommer att användas. I samband med detta ställs krav på att Partner Fondkommission införskaffar ett uttryckligt samtycke av Dig.

Rätten att återkalla ett samtycke – Rätt att, vid lämnat samtycke för viss behandling, vid varje given tidpunkt samt kostnadsfritt återkalla Ditt samtycke.

Rätt att framföra klagomål – Du har alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Datainspektionen. Ytterligare information kan även erhållas genom att besöka www.datainspektionen.se.

Vid överföring till tredje land – Om Partner Fondkommission avser överföra personuppgifter till ett tredje land har Du rätt att erhålla information om detta. I samband med en sådan överföring ställs krav på att Partner Fondkommission införskaffar ett uttryckligt samtycke från Dig.

Integritetspolicy & Cookies

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade och löper ut efter ett dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med
Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart dina uppgifter skickas
Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

GDPR

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person.

Partner Fondkommission är angelägna om att dina personuppgifter skyddas och vi behandlar dem därför endast i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan gällande lagstiftning.

Vi är personuppgiftsansvariga

Partner Fondkommission med organisationsnummer 556737-7121 och adress Lilla Nygatan 2, 411 09 GÖTEBORG ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. Partner Fondkommission är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Vid överföring till tredje land

I de fall personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES så sker det i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet och det kräver att landet ifråga har en adekvat skyddsnivå eller att det finns annan tillräcklig skyddsåtgärd som innebär att överföringen är lagenlig, exempelvis användning av s.k. standardavtalsklausuler. Tillfälligtvis kan överföring till tredje land ske om det är nödvändigt för att fullgöra avtal eller att Partner Fondkommission anlitar en annan typ av tjänsteleverantör, såsom ett personuppgiftsbiträde, utanför EU eller EES.

Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke vid varje given tidpunkt.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund.

Partner Fondkommission kan komma att inhämta från, och lämna uppgifter om dig till, tredje part såsom kreditupplysningsinstitut, myndigheter och handelsplatser. Du kommer att erhålla information om vilka tredje parter som informationen kan komma att lämnas till/inhämtas ifrån i samband med den aktuella behandlingen.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Partner Fondkommission bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år med hänsyn till regler om preskription. I vissa fall kan uppgifterna emellertid komma att sparas längre tid på grund av lagstiftningskrav.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet raderas när de inte längre är relevanta för det ändamål de samlats in för. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på info@partnerfk.se.

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Ändringar av denna policy

Denna policy kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid publicerad på vår webbsida. Besök därför gärna vår webbplats för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar.

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till info@partnerfk.se eller genom att ringa oss på telefonnummer 031- 761 22 30 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår hemsida www.partnerfk.com/.

Compliance

Partner Fondkommissions compliance-avdelning sköts av Harvest Advokatbyrå med följande kontaktuppgifter:

Att. Gustav Sälgström

Hamngatan 15, 103 89 Stockholm

Alternativt, e-post gustav.salgstrom@harvestadvokat.se

Visselblåsning

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via vår visselblåsarkanal. Vi garanterar att du är fullständigt anonym och att ärendet hanteras med total sekretess. Klicka på länken nedan för att gå vidare.

Partner Fondkommissions visselblåsarfunktion

Risker

En investering i aktier eller aktierelaterade instrument är alltid förenad med risker. Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat. Innan ni investerar skall ni ta del av och ha förstått informationen i dokumentet nedan.

Risker avseende finansiella instrument

Kundkategorisering

Partner Fondkommissions kunder kategoriseras som icke professionella kunder om inte annat överenskommes med PFK. Mer information om kundkategorier samt byte av kundkategori finner ni i dokumentet nedan.

Som icke-professionell kund omfattas man av den högsta skyddsnivån enligt lagen, vilket innebär att Partner Fondkommission bl.a. ska informera kunden om finansiella instrument och riskerna med dessa samt att PFK ska bedöma om bolagets tjänster är passande för kunden.

Vid utförande och vidarebefordran av order på kundens eget initiativ angående s.k. okomplicerade finansiella instrument gör PFK ingen bedömning huruvida tjänsten är passande för kunden. Information om investeringar i aktier och de risker som är förenade med dessa finner ni under ”Risker” på denna hemsida.

Information om kundkategorisering

Hållbarhetsinformation

Partner Fondkommission (”Bolaget”) ska enligt artikel 3 i Disclosureförordningen lämna information avseende Bolagets Policy för hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker. När Bolaget tillhandahåller portföljförvaltning är det portföljförvaltningsavtalet som sätter ramarna för vad Bolaget för kundens räkning kan investera i. Inom ramen för portföljförvaltningsavtalet fattar Bolagets förvaltare investeringsbeslut där relevanta hållbarhetsrisker integreras som en del av den finansiella riskanalys som görs av ett potentiellt investeringsobjekt. Bolagets portföljförvaltning avser förvaltning av olika modellportföljer som enbart består av fondandelar i externa fonder. Vissa fonder kommer av förvaltningstekniska skäl inte integrera hållbarhetsrisker medan andra fonder har en tydlig uttalad förvaltningsmodell med integrering av hållbarhetsrisker. Bolaget integrerar därmed delvis hållbarhetsrisker, när så är möjligt.

Med hänsyn till att modellportföljerna enbart investerar i fondandelar i externa fonder främst baserade i Sverige omfattas de externa fonderna av en skyldighet att integrera hållbarhetsrisker i sin förvaltning av fonderna. Vid investeringsbeslut integrerar Bolaget på vilket sätt den externa fonden, i vilket investering sker, har integrerat hållbarhetsrisker i förvaltningen av den fonden i den mån hållbarhetsrisker är relevanta.

När Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning integrerar Bolaget hållbarhetsrisker vid rekommenderade produkter och lämnade råd genom att efterfråga kunderna vilken eller vilka hållbarhetspreferenser kunderna har. Bolaget tar även hänsyn till hållbarhetsriskerna vid bedömningen av vilken investering som kan rekommenderas en kund baserat på kundens generella preferenser i fråga om risk.

Information om Partner Fondkommission AB:s due diligence-policy avseende negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) ska enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”) lämna information om negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på Bolagets webbplats.

Information avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Begreppet hållbarhetsfaktorer är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Bolaget har beslutat att inte beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Därmed har Bolaget en skyldighet att ange varför det inte sker, samt att lämna information om och i så fall när Bolaget avser att göra det.

Bolaget bedömer inte att den data som finns tillgänglig avseende de portföljbolag som fonderna som Bolaget investerar i inom ramen för Bolagets portföljförvaltning eller de finansiella produkter som Bolaget inom ramen för dess investeringsrådgivning kan komma att lämna rekommendationer om inte är tillförlitlig och kvalitativ innan dess att bolagen har börjat att rapportera hållbarhetsinformationen i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive och de redovisningsstandarder som European Financial Reporting Advisory Group har fått i uppdrag att upprätta

Anledningen till att Bolaget inte kommer att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är att vissa fonder i Bolagets modellportföljer av förvaltningstekniska skäl inte kan beakta sådana negativa konsekvenser, medan andra fonder har en uttalad hållbarhetsinriktad förvaltningsmodell. Anledningen till att Bolaget inte beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsrådgivningen är att Bolaget bedömer att nuvarande och framtida kunder endast i begränsad utsträckning efterfrågar detta.

Information om hur Partner Fondkommission AB:s ersättningspolicy är förenlig med Partner Fondkommission AB:s integrering av hållbarhetsrisker

Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) ska enligt artikel 5 i Disclosureförordningen lämna information avseende hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Bolagets ersättningssystem syfta till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker i enlighet med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker samtidigt som ersättningssystemet inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

För ytterligare information se vår Ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

Information om hur Partner Fondkommission AB:s ersättningspolicy är förenlig med Partner Fondkommission AB:s integrering av hållbarhetsrisker

Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) ska enligt artikel 5 i Disclosureförordningen lämna information avseende hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Bolagets ersättningssystem syfta till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker i enlighet med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker samtidigt som ersättningssystemet inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

Det svenska investerarskyddet

I enlighet med ett EG-direktiv har Sverige infört regler om investerarskydd. Skyddet gäller först när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du som kund inte kan få ut dina värdepapper eller pengar. Skyddet gäller inte värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Investerarskyddet omfattar värdepapper som ett institut hanterar för sina kunders räkning i samband med att en investeringstjänst utförs (till exempel köp, försäljning och deponering av värdepapper).

Med värdepapper menas bland annat aktier, obligationer och olika typer av derivat. Skyddet gäller också de pengar som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänsten. Som kund får du ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kronor per institut. Skyddet infördes i Sverige 1999 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande system finns i övriga EU-länder. Investerarskydd finns också i flera länder utanför EU.

Reklamation & klagomål

Partner eftersträvar att alla våra kunder ska vara nöjda med de tjänster vi tillhandahåller. Om du som kund skulle vara missnöjd med hanteringen av den tjänst du erhållit av Partner är det mycket viktigt att du omgående kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du bör i första hand vända dig till den medarbetare som haft hand om ditt ärende inom Partner.

Om du efter denna kontakt fortfarande är missnöjd kan du skriftligen vända dig till vår klagomålsansvarige. Handläggningen av ärendet underlättas om du bifogar den eventuella dokumentation du tillhanda har i uppdraget, t ex. avräkningsnotor, anteckningar m.m. Partners ambition är att behandla och återkomma angående klagomålet inom 14 arbetsdagar.

Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden. Partner vill även göra er uppmärksam på att du kan få vägledning i denna typ av ärenden från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Kommunala Konsumentvägledningen samt den Allmänna Reklamationsnämnden.

Harvest Advokatbyrå AB

Klagomål – Partner Fondkommission AB

Att. Gustav Sälgström

Hamngatan 15, 103 89 Stockholm

Alternativt, e-post gustav.salgstrom@harvestadvokat.se