Information om bolagets ersättningspolicy

Information om hur Partner Fondkommission AB:s ersättningspolicy är förenlig med Partner Fondkommission AB:s integrering av hållbarhetsrisker

Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) ska enligt artikel 5 i Disclosureförordningen lämna information avseende hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Bolagets ersättningssystem syfta till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker i enlighet med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker samtidigt som ersättningssystemet inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

För ytterligare information se vår Ersättningspolicy.