Om hållbarhet

Information om Partner Fondkommission AB:s policy för integrering av hållbarhetsrisker på webbplats

Partner Fondkommission (”Bolaget”) ska enligt artikel 3 i Disclosureförordningen lämna information avseende Bolagets Policy för hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker. När Bolaget tillhandahåller portföljförvaltning är det portföljförvaltningsavtalet som sätter ramarna för vad Bolaget för kundens räkning kan investera i. Inom ramen för portföljförvaltningsavtalet fattar Bolagets förvaltare investeringsbeslut där relevanta hållbarhetsrisker integreras som en del av den finansiella riskanalys som görs av ett potentiellt investeringsobjekt. Bolagets portföljförvaltning avser förvaltning av olika modellportföljer som enbart består av fondandelar i externa fonder. Vissa fonder kommer av förvaltningstekniska skäl inte integrera hållbarhetsrisker medan andra fonder har en tydlig uttalad förvaltningsmodell med integrering av hållbarhetsrisker. Bolaget integrerar därmed delvis hållbarhetsrisker, när så är möjligt.

Med hänsyn till att modellportföljerna enbart investerar i fondandelar i externa fonder främst baserade i Sverige omfattas de externa fonderna av en skyldighet att integrera hållbarhetsrisker i sin förvaltning av fonderna. Vid investeringsbeslut integrerar Bolaget på vilket sätt den externa fonden, i vilket investering sker, har integrerat hållbarhetsrisker i förvaltningen av den fonden i den mån hållbarhetsrisker är relevanta.

När Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning integrerar Bolaget hållbarhetsrisker vid rekommenderade produkter och lämnade råd genom att efterfråga kunderna vilken eller vilka hållbarhetspreferenser kunderna har. Bolaget tar även hänsyn till hållbarhetsriskerna vid bedömningen av vilken investering som kan rekommenderas en kund baserat på kundens generella preferenser i fråga om risk.

Information om Partner Fondkommission AB:s due diligence-policy avseende negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) ska enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (”Disclosureförordningen”) lämna information om negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer på Bolagets webbplats.

Information avseende negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Begreppet hållbarhetsfaktorer är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Bolaget har beslutat att inte beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sin portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Därmed har Bolaget en skyldighet att ange varför det inte sker, samt att lämna information om och i så fall när Bolaget avser att göra det.

Bolaget bedömer inte att den data som finns tillgänglig avseende de portföljbolag som fonderna som Bolaget investerar i inom ramen för Bolagets portföljförvaltning eller de finansiella produkter som Bolaget inom ramen för dess investeringsrådgivning kan komma att lämna rekommendationer om inte är tillförlitlig och kvalitativ innan dess att bolagen har börjat att rapportera hållbarhetsinformationen i enlighet med Corporate Sustainability Reporting Directive och de redovisningsstandarder som European Financial Reporting Advisory Group har fått i uppdrag att upprätta

Anledningen till att Bolaget inte kommer att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer är att vissa fonder i Bolagets modellportföljer av förvaltningstekniska skäl inte kan beakta sådana negativa konsekvenser, medan andra fonder har en uttalad hållbarhetsinriktad förvaltningsmodell. Anledningen till att Bolaget inte beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsrådgivningen är att Bolaget bedömer att nuvarande och framtida kunder endast i begränsad utsträckning efterfrågar detta.

Information om hur Partner Fondkommission AB:s ersättningspolicy är förenlig med Partner Fondkommission AB:s integrering av hållbarhetsrisker

Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) ska enligt artikel 5 i Disclosureförordningen lämna information avseende hur Bolagets ersättningspolicy är förenlig med Bolagets integrering av hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Bolagets ersättningssystem syfta till en sund och effektiv riskhantering när det gäller hållbarhetsrisker i enlighet med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker samtidigt som ersättningssystemet inte uppmuntrar till överdrivet risktagande när det gäller hållbarhetsrisker.

För ytterligare information se vår Ersättningspolicy.