Om Partner Fondkommission

Home Tillstånd

I enlighet med 2 kap. 1 § 1, 2 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”) har finansinspektionen givit Partner Fondkommission AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av:

  • mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap 1 § 1 VML,1.
  • utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML,
  • diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,
  • lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML,
  • placera finansiella instrument utan fast åtagande, 2 kap. 1 § 7 VML,
  • som ett led i rörelsen förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,
  • som ett led i rörelsen lämna råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, 2 kap. 2 § 3 VML,
  • som ett led i rörelsen utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, 2 kap. 2 § 5 VML,
  • bedriva annan sidoverksamhet, 2 kap. 3 § VML, bestående av uppdrag som Certified Advisor.

 

Periodisk information gällande kapitaltäckning (Belopp i TSEK)

Kapitalbas 2018-12-31
Kärnprimärkapital 3 752
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 3 752
Exponeringsbelopp
Riskviktat exponeringsbelopp kreditrisk 5 591
Riskviktat exponeringsbelopp marknadsrisk
Riskviktat exponeringsbelopp fasta omkostnader 24 274
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 24 274
Kapitalrelationer
Kärnprimärkapitalrelation 15,5%
Primärkapitalrelation 15,5%
Total kapitalrelatio6 15,5%
Kapitalkrav kärnprimärkapital 4,5%
Kapitalkonserveringsbuffert 2,5%
Övrigt kapitalbaskrav 3,5%
Lagstadgad totalt kapitalkrav inkl. buffertkrav 10,5%
Kärnprimärkapital överskott 5,0%

 

Uppgifter om likviditet: (avser rapportdag enligt ovan)

Nedan beskrivs Partner Fondkommissions likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS2014:12).

Partner Fondkommissions verksamhet finansieras med egna medel. För likviditetsrisker har styrelsen i Partner Fondkommission beslutat om en risktolerans innebärande att bolaget vid varje tillfälle skall ha likvida medel (likviditetsreserv) motsvarande de skulder som förfaller under den kommande månaden. Partner Fondkommission hade per rapportdagen en likviditetsreserv (bestående av bankmedel, tillgängliga inom en dag > 2,0 mkr. Och kortfristiga fordringar > 0,5 mkr Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) > 10.

Partner Fondkommission erbjuder rådgivning till mindre och medelstora företag i samband med förvärv, försäljningar, kapitalanskaffningar & noteringar. Utöver dessa tjänster erbjuds även tjänster inom aktiemäkleri samt rådgivning i samband med kapital- och ägarstruktureringar samt strategiska processer.

Våra tjänsteområden är Aktiemäkleri, M&AECA och strategisk rådgivning, klicka vidare på de olika tjänsterna för mer information.

Pågående erbjudande

Vertiseit AB (publ) - Noteras på First North

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolagets tjänster och produkter möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande Software as a Service – (SaaS) plattform, strategi och koncept för digital kommunikation i framtidens retail.

För att främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt har Vertiseit AB (publ) och de Säljande aktieägarna beslutat att genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier.

Teckningsperiod: 6 -17 maj

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till Vertiseits hemsida:  
Läs mer om erbjudandet
close-link