Om Partner Fondkommission

Tillstånd

Home Tillstånd

 

I enlighet med 2 kap. 1 § 1, 2 och 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VML”) har finansinspektionen givit Partner Fondkommission AB tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i form av:

 

  • mottaga och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2 kap 1 § 1 VML,1.
  • utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 2 kap. 1 § 2 VML,
  • diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 4 VML,
  • lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, 2 kap. 1 § 5 VML,
  • placera finansiella instrument utan fast åtagande, 2 kap. 1 § 7 VML,
  • som ett led i rörelsen förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, 2 kap. 2 § 1 VML,
  • som ett led i rörelsen lämna råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, 2 kap. 2 § 3 VML,
  • som ett led i rörelsen utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, 2 kap. 2 § 5 VML,
  • bedriva annan sidoverksamhet, 2 kap. 3 § VML, bestående av uppdrag som Certified Advisor

 

Periodisk information gällande kapitaltäckning (Belopp i TSEK)

Kapitalbas 2022-12-31
Kärnprimärkapital 7 323
Övrigt primärkapital
Supplementärkapital
Total kapitalbas 7 323
Kapitalkrav
Permanent kapitalkrav 1 517
Kapitalkrav baserat på fasta omkostnader 5 542
K-Faktor krav 43
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 5 542
Kapitalrelationer
Kärnprimärkapitalrelation 132%
Primärkapitalrelation 132%
Total kapitalrelation 132%
Totalt kapitalkrav inkl. buffert och Pelare 2 5 542
Överskottskapital 1 782

 

Uppgifter om likviditet: (avser rapportdag enligt ovan)

 

Nedan beskrivs Partner Fondkommissions likviditetssituation i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS2014:12).

 

Partner Fondkommissions verksamhet finansieras med egna medel. För likviditetsrisker har styrelsen i Partner Fondkommission beslutat om en risktolerans innebärande att bolaget vid varje tillfälle skall ha likvida medel (likviditetsreserv) motsvarande de skulder som förfaller under den kommande månaden. Partner Fondkommission hade per rapportdagen en likviditetsreserv (bestående av bankmedel, tillgängliga inom en dag > 2,0 mkr. Och kortfristiga fordringar > 0,5 mkr Kassalikviditet (omsättningstillgångar / kortfristiga skulder) > 10.

 

Partner Fondkommission erbjuder rådgivning till mindre och medelstora företag i samband med förvärv, försäljningar, kapitalanskaffningar & noteringar. Utöver dessa tjänster erbjuds även tjänster inom aktiemäkleri samt rådgivning i samband med kapital- och ägarstruktureringar samt strategiska processer.

 

Våra tjänsteområden är Aktiemäkleri, M&AECM och strategisk rådgivning, klicka vidare på de olika tjänsterna för mer information.