Smoltek genomför företrädesemission av units

Bolagstämman i Smoltek Nanotech Holding AB beslutade den 26 februari 2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, externa investerare och emissionsgarantier.

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 36,5 MSEK genom Företrädesemissionen och högst 26,6 MSEK genom teckningsoptionerna. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt användas för industrinära processdemonstration av CNF-MIM-tekniken samt fortsatt marknadsbearbetning, vilket kräver ökad marknadsföring och förstärkning inom försäljning på fokusmarknaderna.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som på avstämningsdagen den 6 mars 2019 är registrerade som aktieägare i bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning samt allmänheten. Teckning av units kan även ske utan stöd av företrädesrätt.

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde den 6 mars 2019. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. Teckning av units sker under perioden 8 mars – 22 mars 2019.

Nedan är länk till Smolteks emissionssida:
Emissionssida

Nedan är länk till anmälningssedel av units utan företräde:
Anmälningssedel för teckning av units utan företräde

Nedan är länk till prospekt:
Prospekt