Partner Fondkommission

Vi erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

Home Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Information om Partner Fondkommission AB:s policy för integrering hållbarhetsrisker på webbplats

Partner Fondkommission (”Bolaget”) ska enligt artikel 3 i Disclosureförordningen lämna information avseende Bolagets Policy för hållbarhetsrisker på Bolagets webbplats.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker. När Bolaget tillhandahåller portföljförvaltning är det portföljförvaltningsavtalet som sätter ramarna för vad Bolaget för kundens räkning kan investera i. Inom ramen för portföljförvaltningsavtalet fattar Bolagets förvaltare investeringsbeslut där relevanta hållbarhetsrisker integreras som en del av den finansiella riskanalys som görs av ett potentiellt investeringsobjekt. Bolagets portföljförvaltning avser förvaltning av olika modellportföljer som enbart består av fondandelar i externa fonder. Vissa fonder kommer av förvaltningstekniska skäl inte integrera hållbarhetsrisker medan andra fonder har en tydlig uttalad förvaltningsmodell med integrering av hållbarhetsrisker. Bolaget integrerar därmed delvis hållbarhetsrisker, när så är möjligt.

Med hänsyn till att modellportföljerna enbart investerar i fondandelar i externa fonder främst baserade i Sverige omfattas de externa fonderna av en skyldighet att integrera hållbarhetsrisker i sin förvaltning av fonderna. Vid investeringsbeslut integrerar Bolaget på vilket sätt den externa fonden, i vilket investering sker, har integrerat hållbarhetsrisker i förvaltningen av den fonden i den mån hållbarhetsrisker är relevanta.

När Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning integrerar Bolaget hållbarhetsrisker vid rekommenderade produkter och lämnade råd genom att efterfråga kunderna vilken eller vilka hållbarhetspreferenser kunderna har. Bolaget tar även hänsyn till hållbarhetsriskerna vid bedömningen av vilken investering som kan rekommenderas en kund baserat på kundens generella preferenser i fråga om risk.