Partner Fondkommission

Vi erbjuder finansiell rådgivning i samband med såväl kapitalmarknadstjänster (ECM) som förvärv, försäljningar och fusioner (M&A). Vi erbjuder även konsultation inom ägar-/kapitalstrukturfrågor samt strategifrågor.

Home Pågående erbjudanden SPACtvå AB – Noteringsemission

SPACtvå går till börsen och tar in 22 MSEK. 

 

SPACtvå AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö. SPACtvås huvudsyfte är således att genomföra ett eller flera förvärv under en investeringsperiod om högst 24 månader från och med första dag för handel i bolagets aktier på Spotlight Stock Market.

 

Syftet med Erbjudandet är att anskaffa externt kapital som delvis kan finansiera det vederlag som ska erläggas för att slutföra ett eller flera sådana förvärv, samt täcka de transaktionskostnader som uppstår i samband därmed.

 

SPACtvå har grundats av privatinvesterarna Gerhard Dal och Per Nilsson, och bolagets ledning och styrelse har omfattande erfarenhet och en bred samlad expertis att både genomföra framgångsrika förvärv samt att utveckla bolag långsiktigt.

 

Bolaget bedömer att denna erfarenhet kommer att vara till stor nytta för att framgångsrikt identifiera, driva och långsiktigt utveckla SPACtvå till dess fulla potential efter genomfört förvärv.

Villkor i sammandrag:

 

Teckningsperiod: 15 – 28 november 2022.

 

Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie, courtage utgår ej.

 

Emissionsvolym: 4 400 000 aktier. Maximalt 22 000 000 SEK före emissionskostnader.

 

Teckningsåtagande: 12,5 MSEK vilket motsvarar 56,82 % av erbjudandet.

 

Besked om tilldelning: Resultatet av erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 29 november och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

 

Likviddag: Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt instruktioner på utskickad avräkningsnota, dock senast den 2 december.