Om Partner Fondkommission

Home Övrigt

Partner Fondkommission ABs ersättningspolicy

Ersättningen till anställda inom Partner Fondkommission AB (”PFK”) består av fast lön samt med möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Den rörliga delen faller ut i form av vinstdelning, vilket innebär att PFKs vinst efter avdrag för upprätthållande av interna kapitalbasgränser delas mellan ägare och anställda. Styrelsen har fastställt att relationen mellan den rörliga ersättningen och den fasta ska vara maximerad till att den rörliga kan uppgå till två gånger den fasta (dock inte större än den fasta lönen för särskilt identifierad personal) med möjlighet för Styrelsen att besluta om undantag.

Vinstdelning

Vinstdelningssystemet kräver ett positivt resultat i PFK för att ersättning kan utgå. Systemet omfattar all personal utom för särskilt identifierad personal, för vilka annan rörlig ersättning utgår.

Annan rörlig ersättning

Ersättning såväl fast som rörlig till särskilt identifierad personal fastställs av styrelsen. För särskilt reglerad personal, vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100 000 kr, ska den rörliga ersättningen delas upp så att högst 60% får utbetalas första året. Utbetalning av resterande del som inte får utbetalas första året ska skjutas upp tre år. För den verkställande direktören ska högst 40% betalas ut första året. Utbetalning av resterande del som inte får utbetalas första året ska skjutas upp 3 år.

Beräkning och fördelning

Den rörliga ersättningen fördelas mellan olika enheter enligt förslag från Verkställande Direktören och beslut i Styrelsen. Fördelningen ska ske efter en diskretionär bedömning, vilken ska präglas av transparens och tydliga kriterier så att de anställda ska kunna känna förtroende för processen.

Ersättningskommitté

PFKs ersättningskommitté som består av styrelsens ordförande samt två styrelseledamöter ska uppdra till Oberoende Granskningsfunktion att årligen utföra en oberoende kontroll att ersättningssystemet överensstämmer med denna policy. Resultatet av denna kontroll ska redovisas innan PFKs årsredovisning har fastställts.

Partner Fondkommission AB:s principer för aktieägarengagemang 

Enligt 8 kap. 20 a § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”) har Partner Fondkommission AB (”Bolaget”) att anta principer för sitt aktieägarengagemang avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES.

Bolaget bedriver värdepappersrörelse genom bl.a. portföljförvaltning. Inom ramen för portföljförvaltningen investerar Bolaget bl.a. i aktier för kunders räkning. Bolaget kommer dock i sådana fall inte att ta på sig en ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete.

  1. Bolaget övervakar relevanta frågor om portföljbolag de investerar i för kunders räkning genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning).
  2. Bolaget för som utgångspunkt inga dialoger med företrädare för portföljbolag.
  3. Bolaget utövar såsom utgångspunkt ingen rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet.
  4. Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare.
  5. Bolaget kommunicerar inte med andra intressenter i portföljbolag.
  6. Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med Bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Partner Fondkommissions firma och säte

Bolagets firma är Partner Fondkommission AB med säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.