Om Partner Fondkommission

Home Övrigt

Partner Fondkommission ABs ersättningspolicy

Ersättningen till anställda inom Partner Fondkommission AB (”PFK”) består av fast lön samt med möjlighet att erhålla rörlig ersättning. Den rörliga delen faller ut i form av vinstdelning, vilket innebär att PFKs vinst efter avdrag för upprätthållande av interna kapitalbasgränser delas mellan ägare och anställda. Styrelsen har fastställt att relationen mellan den rörliga ersättningen och den fasta ska vara maximerad till att den rörliga kan uppgå till två gånger den fasta (dock inte större än den fasta lönen för särskilt identifierad personal) med möjlighet för Styrelsen att besluta om undantag.

Vinstdelning

Vinstdelningssystemet kräver ett positivt resultat i PFK för att ersättning kan utgå. Systemet omfattar all personal utom för särskilt identifierad personal, för vilka annan rörlig ersättning utgår.

Annan rörlig ersättning

Ersättning såväl fast som rörlig till särskilt identifierad personal fastställs av styrelsen. För särskilt reglerad personal, vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100 000 kr, ska den rörliga ersättningen delas upp så att högst 60% får utbetalas första året. Utbetalning av resterande del som inte får utbetalas första året ska skjutas upp tre år. För den verkställande direktören ska högst 40% betalas ut första året. Utbetalning av resterande del som inte får utbetalas första året ska skjutas upp 3 år.

Beräkning och fördelning

Den rörliga ersättningen fördelas mellan olika enheter enligt förslag från Verkställande Direktören och beslut i Styrelsen. Fördelningen ska ske efter en diskretionär bedömning, vilken ska präglas av transparens och tydliga kriterier så att de anställda ska kunna känna förtroende för processen.

Ersättningskommitté

PFKs ersättningskommitté som består av styrelsens ordförande samt två styrelseledamöter ska uppdra till Oberoende Granskningsfunktion att årligen utföra en oberoende kontroll att ersättningssystemet överensstämmer med denna policy. Resultatet av denna kontroll ska redovisas innan PFKs årsredovisning har fastställts.

Pågående erbjudande

S2Medical AB (publ)

S2Medical AB (publ) genomför en kapitalanskaffning om 40,0 MSEK inför notering av bolagets aktier på Nasdaq First North.
 
S2Medical är ett innovativt medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt, ofta helt utan behov av något tidsödande och smärtsamt förbandsbyte.
 
Teckningsperiod: 5 -16 nov

Prospekt: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Klicka här för att ladda ner PDF
 
Teckningsanmälan: Teckna online med Bank-ID

För mer information om erbjudandet gå till S2Medical’s hemsida. 
Läs mer om erbjudandet
close-link