Medfield genomgör företrädesemission av units

Sammanfattning av företrädesemissionen

Bolagstämman i Medfield Diagnostics Aktiebolag beslutade 13 november 2019 att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa investerare samt emissionsgarantier.

Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst 14,5 MSEK genom Företrädesemissionen och högst 24,9 MSEK genom teckningsoptionerna. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas till att finansiera den löpande verksamheten samt till rekrytering och etablering av en sälj-, marknads- och eftermarknadsorganisation för att möta intresset från marknadens aktörer.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av uniträtter. De som på avstämningsdagen den 21 november 2019 är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren tidigare äger. Units som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning samt allmänheten.

Innehavare av aktier kommer inom ramen för den primära företrädesrätten att erhålla en (1) uniträtt för varje aktie de ägde den 21 november 2019. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningskursen per unit är 10,40 SEK, motsvarande en teckningskurs om 5,20 SEK per aktie.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen av teckningsoptionen uppgår till sextiofem (65) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock lägst 0,08 SEK (aktiens kvotvärde) och högst 15,50 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum under perioden från och med den 7 december 2020 till och med den 16 december 2020. Teckning av units sker under perioden från och med den 22 november till och med den 6 december 2019. Teckning av units kan även ske utan stöd företrädesrätt.

Nedan är länk till Medfields emissionssida:

Emissionssida

Nedan är länk till memorandum:

Memorandum

Nedan är länk till anmälningssedel av units utan företräde:

Anmälningssedel för teckning av units utan företräde

Nedan är länk till teckning av units via BankID:

Teckning av units via BankID