Kundinformation

Home Kundinformation

Under denna sektion finns kundinformation gällande: Företagets hantering vid Klagomål och reklamation, Risker, Kundkategorisering och det svenska investerarskyddet.

 

ALLMÄNA RÄTTIGHETER FÖR KUND

 

En kund hos Partner Fondkommission har rättigheter avseende behandling av dennes personuppgifter. Dessa rättigheter följer av gällande rätt i mån om att skydda den enskildes personliga integritet. Som kund hos Partner Fondkommission (även kallad registrerad) har Du i allmänhet rättigheter i form av:
 • Rätten till information – Rätt att få information om när Dina personuppgifter behandlas. Sådan informationsrättighet har Du både när Partner Fondkommission samlar in Dina personuppgifter samt vid en begäran av information från Partner Fondkommission. Undantag från informationsskyldighet vid insamlande föreligger om och i den mån Partner Fondkommission redan förfogar över informationen, tillhandahållandet av informationen skulle vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning, om erhållande eller utlämnande av informationen uttryckligen följer av EU-rätt eller nationell rätt samt om informationen måste förbli konfidentiell till följd av tystnadsplikt enligt EU-rätt eller nationell rätt.
 • Rätten att få tillgång till information – Rätt att få veta om Dina personuppgifter behandlas hos Partner Fondkommission.
 • Rätten till rättelse – Rätt att som registrerad vända Dig till Partner Fondkommission och få felaktiga, ofullständiga eller otillräckliga personuppgifter rättade.
 • Rätten till radering – Rätt att som registrerad vända Dig till Partner Fondkommission och begära att Dina personuppgifter raderas. Även kallat rätten att ”bli glömd”.
 • Rätten till begränsning av behandling – Rätt att kräva att behandling av Dina personuppgifter begränsas.
 • Rätten till dataportabilitet – Rätt att få ut Dina personuppgifter och överföra till annan personuppgiftsansvarig. Rättigheten föreligger när Dina personuppgifter behandlas med stöd av en rättslig grund i form av samtycke eller avtal.
 • Rätten att invända – Rätt att göra invändningar mot Partner Fondkommissions behandling av Dina personuppgifter i vissa fall, bland annat om behandlingen sker med stöd av berättigat intresse som rättslig grund. Det rättsliga grunden kallad berättigat intresse innebär att Partner Fondkommission efter en intresseavvägning har bedömt att behandlingen av Dina personuppgifter är nödvändig för ändamål som rör Partner Fondkommissions eller en tredje parts berättigade intressen.
 • Rättigheter vid automatiserade beslut – Rätt att vid användande av automatiserat beslutsfattande bli informerad om hur Dina personuppgifter kommer att användas. I samband med detta ställs krav på att Partner Fondkommission införskaffar ett uttryckligt samtycke av Dig.
 • Rätten att återkalla ett samtycke – Rätt att, vid lämnat samtycke för viss behandling, vid varje given tidpunkt samt kostnadsfritt återkalla Ditt samtycke.
 • Rätt att framföra klagomål – Du har alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Datainspektionen. Ytterligare information kan även erhållas genom att besöka www.datainspektionen.se. 
 • Vid överföring till tredje land – Om Partner Fondkommission avser överföra personuppgifter till ett tredje land har Du rätt att erhålla information om detta. I samband med en sådan överföring ställs krav på att Partner Fondkommission införskaffar ett uttryckligt samtycke från Dig.