• Teckningskurs 1,80 sek
  • Emissionsvolym 6 000 000 sek
  • Avstämningsdag 6 april 2023
  • Teckningsperiod 12 – 26 apr 2023
  • Teckningsrätter Teckningsrätter
  • Avstämningsdag 6 april 2023
Vill du veta mer?

Bodyflight Sweden AB

Emittent

Om bolaget

Upplevelsebolaget Bodyflight Sweden AB (”Bodyflight”, eller ”Bolaget”) har ett väletablerat varumärke inom upplevelsebranschen i Sverige och har sedan starten år 2014 byggt upp en bred bas av kunskap om upplevelseutveckling, kundanskaffning och kundkonvertering. Bodyflight genomför nu en omstöpning av verksamheten och affärsmodellen där Bolaget går från att vara en traditionell upplevelseaktör inom segmentet inomhusflygning, till att med vindtunnelverksamheten som grund bli en upplevelsekoncern med ett brett kunderbjudande bestående av ett flertal upplevelser.

Nya bodyflight

Bolaget avser att på längre sikt utvecklas till att bli Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser, bland annat genom att skapa upplevelsecenter där besökare kan samlas för att prova på en mängd olika attraktioner. För att uppnå denna målsättning har Bodyflight under 2023 påbörjat en omstöpning av verksamheten där Bolaget bland annat ämnar att:

  • Utgå från den stabila plattform som etablerats för att vidareutveckla Bolagets erbjudande av upplevelser. Bolaget har byggt upp en grund inom vindtunnelverksamheten som utgörs av investeringar i befintliga anläggningar, kunskap och det välkända varumärke som Bodyflight etablerat inom upplevelsebranschen i Sverige.
  • Driva framtida tillväxt genom förvärv av lönsamma bolag inom branschen med goda synergieffekter. Förvärvsobjekten ska primärt utgöras av bolag som, utöver att de har ett positivt kassaflöde och resultat även har låga anläggningskostnader (”Capex”), och därigenom besitter goda möjligheter för skalbarhet och geografisk expansion.
  • Uppdatera den tekniska plattformen för att skapa ett modernt bokningssystem och en e-handelsplattform för en bättre kundkonvertering och möjligheter att sälja fler olika upplevelser genom egna kanaler.

Om emissionslikviden

Emissionslikviden kommer bland annat att användas för att stärka upp Bolagets balansräkning genom kvittning och amortering av lån, med syftet att skapa en stabil grund för framtida tillväxt genom Bolagets nya affärsmodell. En del av emissionslikviden kommer även att användas till förvärv.

Företrädesrätt

Aktieägare oavsett aktieslag per avstämningsdagen, den 6 april 2023, i Bodyflight erhåller en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie.

Om Partner Fondkommission

Partner Fondkommission är en ledande finansiell rådgivare som bistår med såväl kapitalmarknadstransaktioner, M&A och kapitalförvaltning. Från att resa kapital till tillväxtbolag, till att hjälpa förmögna privatpersoner med kapitalförvaltning, har vi etablerat oss som en "speaking partner" för företagare, entreprenörer och investerare.