Om Partner Fondkommission

Home Bolagsstyrning

Säte

Partner Fondkommisson AB, 556737-7121 har sitt säte i Göteborgs kommun.

Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

Styrelsen

Partner Fondkommissions styrelse består av fem ordinarie ledamöter, inklusive ordförande. I styrelsen är två ledamöter oberoende i förhållande till såväl bolaget som dess ägare.

Bolaget har antagit en policy angående lämplighetsbedömningar i samband med rekrytering av styrelseledamöter samt utseende av VD. Vid tillsättning av styrelseledamöter beaktar Partner Fondkommission, erfarenhet, kunskap, utbildnings- och yrkesbakgrund.

Internkontroll

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets riskorganisation och att verksamheten bedrivs med god intern kontroll. Detta säkerställs genom tre funktioner – oberoende granskning, övervakning och kontroll samt risk och regelefterlevnad. Styrelsen har risk- och compliance-funktionerna, externa revisorer samt internrevision till sitt förfogande för att kontrollera att utfärdade riktlinjer och gällande lagstiftning efterlevs.

VD och företagsledning

VD i Partner Fondkommission är Torben Oskarsson. Enligt VD-instruktionen leder verkställande direktören verksamheten i enlighet med antagna riktlinjer och anvisningar. VD håller kontinuerligt styrelsen och dess ordförande informerade om bolagens finansiella ställning och utveckling.

Revisorer

Peter Sott är bolagets revisor. Sott är auktoriserad revisor från PwC.

Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.